• slider image
  • slider image
:::


[回首頁] [班書查詢] [進階查詢] [借用查詢] [教學資源借用(管理者)]

借用教學資源(教具或教學媒體)資料查詢

編號
借用日期 (日期格式:2005-12-12)
借用者
借用資源名稱
目前狀況
歸還日期 (日期格式:2005-12-12)
備註
-------------------------------------------
排序 編號 借用日期 借用者 借用資源名稱 目前狀況 歸還日期 放置地點
遞增或遞減: 遞增 遞減